Special Guests


NAO/Vocalist (All Venue)
 

DOJI/Tap Dancer (Tokyo)


Yuhei Fujita/Guitarist (Tokyo)


Musashino Minnie &N'sBLUES PACKAGE
Blues Band(Tokyo)


Taro Masuda/Violinist (Saitama)

Zakuro/Accorstic Band
(Saitama)